III Ogólnopolskie Forum Służby BHP
Bezpieczeństwo pracownika przyszłości

ANKIETA SATYSFAKCJI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z udziałem w III Ogólnopolskim Forum Służby Bhp  "Bezpieczeństwo Pracownika Przyszłości" organizowanym w dniach 26-27 września 2019r. („Forum”).
 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Forum.
 3. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Form jest Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. T. Czackiego 3/5/502, 00-043 Warszawa, w strukturach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wpisanego do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084723.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem Serwisu poprzez adres e-mail: forum@ospsbhp.pl

 

W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Administrator przetwarza w Serwisie dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Forum dostępnego na stronie internetowej dostępnej pod adresem http://www.forum.ospsbhp.pl („Serwis”). Serwis zawiera informacje o Forum oraz umożliwia zgłoszenie udziału w Forum.
 3. Dane Uczestników za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są w celu:
  1. rejestracji deklaracji udziału Uczestników i obsługi Uczestników w ramach Forum tj. zawarcia i wykonaniem umowy na podstawie art. 6ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności zgodnie z ustawą o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. pkt c RODO,
  3. w celu marketingu usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Administrator zbiera i przetwarza dane Uczestników Forum w zakresie:
  1. dane prelegentów: imię i nazwisko, adres e-mail,  telefon kontaktowy, tytuł naukowy lub zawodowy, dane dotyczące reprezentowanej przez Państwa instytucji/organizacji, adres instytucji/organizacji, skrócony życiorys (bio), wizerunek Uczestnika zarejestrowany podczas Forum (o ile pozwalać będzie na identyfikacje osoby, której dane dotyczą);
  2. dane słuchaczy: imię i nazwisko, adres e-mail,  telefon kontaktowy, tytuł naukowy lub zawodowy, dane dotyczące reprezentowanej przez Państwa instytucji/organizacji, adres instytucji/organizacji, wizerunek Uczestnika zarejestrowany podczas Forum (o ile pozwalać będzie na identyfikacje osoby, której dane dotyczą);
  3. każdy uczestnik Forum podaje również następujące dane do faktury: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, opcjonalnie: NIP.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny we wskazanych wyżej celach:
  1. okres trwania umowy uczestnictwa w Forum,
  2. okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych.
 2. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa w tym przepisami o rachunkowości jeżeli ma to zastosowanie.
 3. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? 

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora, tj. podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie organizacji Forum. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora dostęp ma m. in. podmiot obsługujący Serwis, na którym prowadzona jest rejestracja na Forum, jak również podmiot obsługujący formularz Google za pomocą którego następuje rejestracja.
 2. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy obowiązującego prawa.
 3. Twoje dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony, tj. w odniesieniu do których wydana została przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO, w tym w ramach mechanizmu Privacy Shield, albo też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO, w tym modelowe klauzule umowne. 

 

Twoje prawa

 1. Przysługują Ci następujące prawa:
  1. Prawo żądania dostępu do danych.
  2. Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
  3. Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. W związku z tym, że podstawą przetwarzania może być prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Współadministratorów, przetwarzanie danych osobowych uczestników zgłoszonych przez innego użytkownika, w celu uczestnictwa w Forum (art. 6 ust. 1 lit f RODO) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  6. Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
  7. Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby  przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
 2. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami można zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej forum@ospsbhp.pl lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. T. Czackiego 3/5/502, 00-043 Warszawa.
 3. Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
 4. Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić Ci najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Cookies Ogólne informacje o cookies

 1. Używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści reklam wyświetlanych na innych stronach oraz analizowania ruchu w Serwisie.

Cookies umożliwiają nam lepsze poznanie sposobu Twojej interakcji z Serwisem. Pozwalają przez to lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą one także informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu, stronie, z której zostałeś przekierowany, a także liczbie odwiedzin i czasie Twojej wizyty na poszczególnych stronach. Cookies służą ponadto lepszej personalizacji komunikatów reklamowych przez nas oraz naszych partnerów.

Pliki cookies Serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki na to pozwalają. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności”, a także indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zawarte w plikach cookie mogą być łączone z innymi podanymi przez Ciebie danymi, w tym podanym przez Ciebie adresem e-mail.

W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone.

Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki poczytywać będziemy jako Twoją zgodę na wykorzystywanie cookies.

 1. Serwis wykorzystuje zarówno cookie administratora, jak i cookies pochodzące od podmiotów trzecich.

 

Google Analytics

 1. Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Serwis wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz Administratora sposób użytkowania przez Ciebie Serwisu, aby tworzyć raporty o aktywności w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Administratora, związane z użytkowaniem Serwisu oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google.

 

Adres IP

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość́ gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, które mogą̨ być́ pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą̨ być́ przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. Adresy IP gromadzone są̨ w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników.

 

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, a każdego Uczestnika  obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole dokumentu znajduje się data publikacji aktualnej Polityki Prywatności.
ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY:

   Urząd Dozoru Technicznego        

PATRONI HONOROWI:

PATRONI MEDIALNI:

 

 

 

Regulamin       Polityka prywatności

Copyright © OSPSBHP 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.