III Ogólnopolskie Forum Służby BHP
Bezpieczeństwo pracownika przyszłości

ANKIETA SATYSFAKCJI

RELACJA

Z III OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM SŁUŻBY BHP

„BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKA PRZYSZŁOŚCI”

 

To już po raz trzeci Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP był organizatorem Ogólnopolskiego Forum Służby BHP. Poprzednie edycje to „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”, „Bezpieczeństwo w świecie 4.0” i tegoroczna „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości”. Zmieniający się świat pracy, nowe technologie, nowe maszyny, komputeryzacja i człowiek. Człowiek jako Pracownik, pracodawca i służba bhp jako doradca, strażnik nad bezpieczeństwem pracujących – to tematy, nad którymi dyskutowano na Forum, rozmawiano o problemach i ich rozwiązaniach. Dzielono się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Współorganizatorem tego wydarzenia był  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Partnerami: Główny Inspektorat Pracy PIP, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wyższy Urząd Górniczy i Główny Instytut Górniczy

Patronatu Honorowego udzielili: Rada Ochrony Pracy powołanej przy Sejmie RP i Pani Bożena Borys Szopa, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Swoją obecnością Forum zaszczyli członkowie Prezydium Rady Ochrony Pracy: profesor Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB, Zbigniew Janowski, przewodniczący ZZ BUDOWLANI, Zbigniew Żurek, z-za przewodniczącego BCC oraz członkowie Rady Ochrony Pracy: profesor Ewa Górska, z-ca przewodniczącego Stowarzyszenia Ergonomistów Polskich, Renata Górna, konsultant OPZZ, Michał Chałoński z Krajowej Izby Gospodarczej. Ponadto obecni byli zaproszeni goście: dr Katarzyna Orlak, prezes Stowarzyszenia Zdrowa Praca, Bartosz Gaca, z-ca dyrektora Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS, Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli z Głównego Inspektoratu Pracy, dr Jennet Arschimowa, Dyrektor Generalny New HSE, Marcin Gorynia, dyrektor Targów SAWO, Zofia Strzyż, z-ca dyrektora Targów SAWO, Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Szkoleń i Zatrudnienia, Wyższy Urząd Górniczy, dr inż.Aleksandra Koteras, asystent Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa, Piotr Główka, Dyrektor Departamentu Kadr UDT, Paweł Rajewski, Kierownik Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego, Departament Techniki UDT, Krzysztof Klarzak, Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej, Izabela Czopik, Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki w Głównym Inspektoracie Pracy, Alfred Brzozowski, kierownik Ośrodka Wdrażania i Promocji CIOP-PIB, Irena Sajkowska – Departament Prewencji i Rahabilitacji ZUS, Ewa Kaczmarczyk-Shmitz i Martin Templer– systemconcept Niemcy, prezesi, członkowie OSPSBHP, eksperci bhp, paneliści, Robert Kozela, Redaktor Naczelny ATEST. Ochrona Pracy

Partnerzy Wspierający Forum:

ZUS dofinansowanie z funduszu prewencyjnego ZUS, UDT, DuPont, EJENDALS AB, FARAONE Polska, FILTER SERVICE, ITURRI Group, PIKA MED OPTYKA, PRKiI TRAKCJA, TARBONUS,

Powitania zaproszonych gości oraz otwarcia III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości” dokonała Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP, która odczytała list do uczestników, skierowany przez Panią Bożenę Borys – Szopę, Minister Rodziny Pracy i polityki Społecznej.

W adresach powitalnych głos zabrali: Zbigniew Żurek, z-ca przewodniczącego ROP, który odczytał list od posła Janusza Śniadka, przewodniczącego ROP. Zbigniew Janowski, przewodniczący ZZ BUDOWLANI, Bartosz Gaca, z-ca dyrektora Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS, Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Szkoleń i Zatrudnienia, Wyższy Urząd Górniczy.

Sesję inauguracyjną „Czy przyszłość przemysłu jest bezpieczna dla pracujących?” rozpoczęła prof. Danuta Koradecka, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, która prezentując „Bezpieczeństwo człowieka w świecie nowych technologii” stwierdziła, że postęp technologii w środowisku pracy eliminuje niektóre zagrożenia ale pojawiają się inne nowe, niezbadane zagrożenia. Ponad 4.250.000 osób odczuwa problemy zdrowotne związane z czynnikami środowiska pracy takimi jak: hałas, zagrożenia elektromagnetyczne, czynniki chemiczne, czynniki psychospołeczne. O działaniach Urzędu Dozoru Technicznego, które wpłyną na bezpieczeństwo pracującego w przemyśle mówił Paweł Rajewski, kierownik Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego z Urzędu Dozoru Technicznego. Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli, Główny Inspektorat Pracy w prezentacji „Czy przyszłość przemysłu jest bezpieczna dla pracującego?” stwierdził, że odczuwalna jest znaczna poprawa w bezpieczeństwie pracy człowieka. Nowe uregulowania prawne znacznie wpłynęły na taką zmianę.

Podczas paneli dyskusyjnych poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jakie działania można wprowadzić aby przyszłość przemysłu była bezpieczna dla pracujących. Oczekiwania klientów, rozwój nowych technologii teleinformatycznych spowodował  oderwanie pracowników od stałego tradycyjnego stanowiska pracy. Czy uczestnicy rynku pracy są świadomi zagrożeń jaka stwarza taka praca, czy elastyczne formy świadczenia pracy są bezpieczne, w panelu „Nowe formy świadczenia pracy a bezpieczeństwo pracy” odpowiadali paneliści: dr Katarzyna Hildt-Ciupińska – CIOP-PIB, Izabela Czopik, Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki w Głównym Inspektoracie Pracy, dr Katarzyna Orlak, Stowarzyszenie „Zdrowa Praca”, mec. Katarzyna Wieczorek-Dubska, reprezentująca Oddział OSPSBHP w Lesznie. Zagrożenia, jakie wynikają z pracy w nowych formach to m.in. brak ergonomicznego dostosowania stanowiska pracy oraz brak jakiejkolwiek kontroli nad warunkami pracy. Jeśli praca jest wykonywana w domu, niejednokrotnie pracownik jest jednocześnie i w pracy i w domu - zatarte granice, brak równowagi między pracą i życiem (jest to odrębne zagadnienie; brak równowagi powoduje również szereg negatywnych konsekwencji dla dobrostanu pracownika). W przypadku problemów zdrowotnych związanych z przedłużoną ekspozycją na stres wynikający z zagrożeń psychospołecznych zwykle mówimy o zaburzeniach w stanie zdrowia psychicznego (a nie o chorobach psychicznych). Wśród typowych zaburzeń tego rodzaju wymienia się: depresje reaktywne i zaburzenia lękowe. Możliwe jest także występowanie zaburzeń w postaci nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Badania wskazują jednak, że do problemów zdrowotnych jakich pracownicy doświadczają wskutek stresu zalicza się nie tylko zaburzenia psychiczne. Skutkiem chronicznego stresu związanego z pracą są również: problemy mięśniowo-szkieletowe, choroby sercowo- i mózgowo-naczyniowe, a nawet niektóre nowotwory. Oczywiście, stres jest tylko jednym z licznych czynników ryzyka wystąpienia  wspomnianych  problemów zdrowotnych.  Dlatego tak ważne pozostają badania profilaktyczne, nie tylko lekarskie.

Według danych podanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i  Zdrowia w pracy w 2015 r. 17% pracowników w UE zgłosiło, że są narażeni na kontakt z produktami chemicznymi lub substancjami przez co najmniej jedną czwartą swojego czasu pracy, a odsetek ten praktycznie nie zmienił się od 2000 r.; 15% zgłosiło wdychanie dymu, oparów, kurzu lub pyłu  w pracy.

Niektóre wysoce niebezpieczne substancje, takie jak azbest  lub polichlorowane bifenyle (PCB) są obecnie zakazane lub objęte ścisłą kontrolą. Jednocześnie nadal szeroko stosuje się inne potencjalnie szkodliwe substancje, a obowiązujące przepisy zapewniają właściwe zarządzanie związanym z nimi ryzykiem. W całej Europie miliony pracowników mają styczność z czynnikami chemicznymi i biologicznymi, które mogą im szkodzić. W panelu dyskusyjnym „Bezpieczeństwo człowieka w strefie zagrożeń chemicznych” na temat stosowania procedur w sytuacjach awaryjnych, problemów w wypełnianiu wymogów prawnych podczas stosowania substancji chemicznych dyskusję podjęli: Marcin Koproń, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Dariusz Szutarski, Grupa Adriana S.A.; Regionalny Ośrodek Szkolenia BHP, Kinga Sikora-Wencławek, Phytopharm Klęka S.A. (OSPSBHP Oddział w Poznaniu), Maciej Abramowicz, H+H Polska sp. z o.o. (OSPSBHP Oddział w Poznaniu), Maciej Olejnik, Borne Furniture Sp. z o.o. Gorzów (OSPSBHP Oddział w Szczecinie).

 Czy dzisiejsze koszty ponoszone na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy mogą być zyskiem, to otwarta debata „Inwestycja w bezpieczeństwo pracownika – dzisiejszy koszt przyszłym źródłem zysku” do dyskusji, której zaproszono ekspertów bhp a także producentów środków ochrony pracy - Barbarę Gronowską, Faurecia Wałbrzych S.A., Monikę Michalczuk, Bader Polska Sp. z o.o., Andrzeja Wiedera, Ejendals AB, Tomasza Bednarka, DuPont Poland Sp. z o.o., Adama Jabłońskiego, Filter Service, Janusza Rożnowski, Iturri Group,  Joannę Nagraba, Faraone Poland sp. z o.o., Ewę Czuryło, Tarbonus Sp. z o.o.

Coraz większa liczba przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z faktu, że zapewnianie odpowiednich warunków pracy pracownikom warunkuje zysk przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność na rynku pracy. Przed podjęciem decyzji w zakresie poniesienia nakładów, często analizowane są koszty i korzyści. Z ekonomicznego punktu widzenia jako optymalny przyjmuje się często taki poziom bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, dla którego suma nakładów na działalność profilaktyczną, kosztów wypadków i zdarzeń prawie wypadkowych osiąga minimum. Ze sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2018 wynika, że w roku 2018 wypadkom przy pracy uległo 84 304 osób, w tym w śmiertelnych 2009 osób, ciężkich 517 osób. Na  80 784 kontrolowanych zakładów pracy, stwierdzono nieprawidłowości dotyczących środków ochrony indywidualnej w stosunku do 34 300 pracowników. Prawie 10% przyczyn wypadków, to brak lub niewłaściwy stan środków ochrony osobistej pracowników. Według danych GUS urazy najczęściej związane są z kończynami górnymi 48,3% i kończynami dolnymi 35,0%.

27 września, w drugim dniu Forum kontynuowano dyskusję na szczeblu międzynarodowym, do udziału którego zaproszono członków europejskiej organizacji ENSHPO, (European Network of Safety and Health Professional Organizations), której OSPSBHP jest członkiem a także innych ekspertów z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Danii. Uczestnicy dyskutowali o znaczeniu oceny ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem, a także o perspektywach i wyzwaniach dla służby bhp w Europie i systemach szkolenia specjalistów bezpieczeństwa. Moderatorami dyskusji byli członkowie Zarządu Głównego OSPSBHP.

Ocena ryzyka zawodowego to jeden z kluczowych narzędzi zarządzania bezpieczeństwem pracy. Jest działaniem prowadzonym w celu określenia jego poziomu i dopuszczalności. Jest systematycznym badaniem wszystkich aspektów pracy. Jej głównym celem jest zapewnienie poprawy warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowników. Od sposobu przeprowadzenia tej oceny zależy w dużej mierze skuteczność funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. O praktycznej roli służby bhp i społecznej inspekcji pracy jako doradców pracodawcy w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy, praktycznym podejściu służby bhp i społecznej inspekcji pracy oraz oczekiwania pracodawców od służb bhp i społecznej inspekcji pracy na przykładzie dużego zakładu produkcyjnego dyskutowali: Barbara Makowska, International Paper Cellulose Fibers Poland Sp. z o.o, Krystian Kwiecień, PGE GiEK S.A., dr Jennet Arshimova, IOSH, NEW HSE, dr Józef Witczak, ZG OSPSBHP i Tomasz Zadrejkowski, Jabil Poland Sp. z o.o.

W zmieniającej się co dzień rzeczywistości rynku pracy, wobec wyzwań które niosą nowe technologie, procesy produkcji, migracje pracowników, presja globalnej konkurencji, niezmiennym zadaniem służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest być kompetentnym doradcą pracodawcy.

Kluczem do jakości naszej pracy jest ustawiczne kształcenie i doskonalenie zawodowe w dziedzinie efektywnej ochrony człowieka w procesach pracy – poznanie i zrozumienie nowych środków technicznych i organizacyjnych jak również sposobów i form kształtowania pożądanych postaw osób wykonujących pracę, dla lepszego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy. Pomimo standardów związanych z ISO, mamy różne podejście do procesu edukacji dla profesjonalistów BHP, a także różne wymogi prawne i możliwości wykonywania tego zawodu. Ze względu na odmienne podejście ujednolicenie tego zawodu w ESCO jest doskonałym pomysłem - zbudowanie podstaw wzajemnego zrozumienia dla ogólnej poprawy. To tematy w dyskusji kolejnego panelu „Służba BHP w krajach Unii Europejskiej – wyzwania i perspektywy na przyszłość”, w której udział wzięli: Nelson Leite e Sá, Prezes Zarządu CEO & Founder iNLS Solutions, Portugalia, dr inż. Aleksandra Koteras, Główny Instytut Górnictwa, Nadja Weicker, Centurion Safety Products, Paweł Rozowski, ZG OSPSBHP.

Na jakie konkretnie działania przełożyć się może doświadczenie pracownika służby bhp będącego tzw. „branżystą”? Czy jest potrzeba dyskusji o branżowym ukierunkowaniu szkolenia pracowników bhp? Jakie są  powody inicjowania takiej rozmowy? Czy te rozważania powinny dotyczyć również kształcenia zawodowego na kierunku bhp i studiach podyplomowych? Czy jest możliwość branżowego ukierunkowania tego kształcenia? Jeżeli tak, to o co powinno się je wzbogacić? Czy kształcenie zawodowe pracowników służby bhp powinno zawierać wiedzę o specyfice wszystkich branż (np. specyficzne zagrożenia, skutki stosowania technologii), czy może tylko niektórych przyjmując, że dla pozostałych wystarczy wiedza dziś przekazywana? Realizując projekt badawczy związany z charakterystyką zawodów realizatorzy tego projektu wyróżnili 25 branż, GUS posługuje się klasyfikacją złożoną z 21 branż. Klasyfikacje te bardzo się różnią. Każda z branż jest także zróżnicowana wewnętrznie. Rozpatrując możliwości zaplanowania szkoleń branżowych pojawiają się trudności w organizacji takich szkoleń.To tematy, na które dyskutowano w panelu „Potrzeba specjalizacji branżowej w szkoleniu służby BHP. W dyskusji udział wzięli: Krystyna Świder, CIOP-PIB, prof. Hans Joergen Limborg, AM-PRO, ENSHPO, Ewa Kaczmarczyk-Schmitz, systemkonzept GmbH, Włodzimierz Wiśniewski, OSPSBHP, Alicja Stefaniak, WUG, Sebastian Lewiński, WARBUD S.A.

Podczas Forum przeprowadzono konkurs wiedzy o „Co wiem o bezpieczeństwie pracownika przyszłości?” Konkurs jest adresowany do uczestników III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości”. Zadaniem uczestników konkursu było udzielenie odpowiedzi na pytania w wylosowanym zestawie pytań. Celem konkursu była popularyzacja tematów poruszanych podczas III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP, a także podnoszenie świadomości na temat możliwych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa pracy w środowisku pracy. Jury konkursu FARAONE POLSKA Sp. z o.o., FILTER SERVICE Sp. z o.o., ITURRI GROUP Sp. z o.o., TARBONUS Sp. z o.o. , PIKA MED. Sp. z o.o., DUPONT Sp. z o.o. , EJENDALS AB, Trakcja PRKiI, uwzględniając poprawność odpowiedzi, o kolejności nagród zdecydowała według najciekawszej odpowiedzi na pytanie otwarteJednym zdaniem zareklamuj swojemu koledze udział w Ogólnopolskim Forum Służby BHP”.

Laureatami konkursu zostali:

Nagroda główna przyznana przez ZG OSPSBHP - Marzena Podpora „3D, 4.0, 5G to też BHP”

1. Paweł Kania – nagroda przyznana przez TRAKCJA PRKII "Zabrałem syna nastolatka na Forum i słyszę, że mu się nie nudzi"

2. Kinga Sikora- Więcławek FARAONE "Czy na jawie czy we śnie na spotkaniu Ogólnopolskiego Forum Służby BHP fajnie jest"

3. Maciej Abramowicz TARBONUS "Wysoki poziom, pełen profesjonalizm oraz spełnienie oczekiwań"

4. Jakub Pojawa Filter Servis "Tona wiedzi, masa przeżyć, plus milion do wiedzy"

5. Barbara Czarniak EJENDALS "Maksimum wiedzy, bezcenne kontakty - tu trzeba być"

6. Joanna Filipowska ITTURI " Abyś nie odstawał, świat poznawał, wiedzę zdobywał na Forum BHP przybywaj"

 

III Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości” udział wzięło 180 osób.

 

Elżbieta Bożejewicz
Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP   

 

  

 

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY:

   Urząd Dozoru Technicznego        

PATRONI HONOROWI:

PATRONI MEDIALNI:

 

 

 

Regulamin       Polityka prywatności

Copyright © OSPSBHP 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.